جاسپر زرد سنگ محافظ و تشخیص است . قدرت درونی و وضوح ذهنی را فراهم می کند. سنگ‌های جاسپر زرد برای محافظت در طول کار معنوی یا سفرهای فیزیکی مفید هستند.