رودونیت سنگ دلسوزی است، تعادل عاطفی که زخم ها و زخم های عاطفی را از گذشته پاک می کند و عشق را پرورش می دهد. قلب را تحریک، پاکسازی و فعال می کند. رودونیت انرژی را ثابت می کند، یین یانگ را متعادل می کند و به دستیابی به بالاترین پتانسیل فرد کمک می کند.