سنگ پیریت یک  محافظ قدرتمند است که از انواع ارتعاشات منفی و/یا انرژی محافظت می کند و بر روی بدن کار می کند.