پرازیولیت سنگی از انرژی های دگرگون کننده است. انرژی منفی را بدون رها کردن آن در جو به مثبت تبدیل می کند و پرازیولیت الهام بخش خلاقیت، جذب موفقیت، رفاه و فراوانی است.