عقیق خزه علاوه بر خواص درمانی عمومی عقیق و کلسدونی، سنگ آغازی جدید است. روح را تازه می کند و شما را قادر می سازد زیبایی را در هر چیزی که می بینید ببینید.