این سنگ انسدادهای ناشی از انرژی فیزیکی اضافی را آزاد می کند و آن را به کانال های مثبت تر منتقل می کند. گلبول های قرمز و سفید خون را متعادل می کند