مزولیت یک کانی زئولیت محبوب برای کلکسیونرهای معدنی و به ویژه کلکسیونرهای زئولیت است.