این سنگ در رفع احساساتی ناخوشایند نظیر غم و اندوه، خشم و اضطراب و استرس و هم چنین ایجاد حس شادی و نشاط بسیار موثر است. کوارتز لیمویی قادر به جذب انرژی های منفی بدن و محیط اطراف می باشد.