بسیاری  بر این باورند که سنگ جواهر کونزیت به شدت به قلب متصل است. گمان می‌رود که سنگ این توانایی را دارد که به تمام اموری که مربوط به قلب و به نوبه خود گردش خون است، نور بتاباند. این کریستال به عنوان یک شفا دهنده بدن، به حامل خود کمک می کند تا نفس خود را در جریان نگه دارد، به گونه ای که به تنظیم سیستم گردش خون و قوی نگه داشتن ماهیچه های قلب کمک می کند