جت برای قرن ها توسط مردم عزادار استفاده شده است. در بیرون کشیدن انرژی های منفی که هاله شما را احاطه کرده اند بسیار خوب عمل می کند. جت به عنوان یک تصفیه کننده عمل می کند و تلاش می کند تا هر گونه انرژی ناخواسته را جذب و دفع کند و در عین حال باعث ایجاد مثبت شود