جاسپر سنگی با معانی و پیوندهای تاریخی بسیار است که گفته می شود محافظت فیزیکی و معنوی قدرتمندی دارد