هماتیت زمینه و ما را محافظت می کند. این ارتباط ما را با زمین تقویت می کند و به ما احساس امنیت و آرامش می دهد، که به نوبه خود به ما قدرت ایجاد مرزهای سالم از نظر انرژی و احساس را می دهد