سنگ نمک هالیت از بین برنده انرژی های منفی و ناخالصی های موجود در محیط می باشد و سبب ایجاد تعادل در احساسات می گردد.