اوپال های سبز سنگ های قیمتی هستند که به دلیل زیبایی و خواص متافیزیکی مورد احترام قرار گرفته اند.