عقیق معنوی و با اصالت است و بسیار برای انرژی درمانی محبوب است