گالن سنگ پایه ای برای کار معنوی و همچنین سنگی است که می تواند جسم و روح ما را در یک راستا قرار دهد