بسیاری بر این باور بودند که سیترین هدیه ای از خورشید است که به ما رنگ گرمی می دهد تا روحیه ما را روشن کند. و به سنگ ثروت معروف است