سنگ کریزوکولا غبار در دل را تمیز می کند و باعث آرامش می شود. احساس گناه را از بین می برد، درد دل را التیام می بخشد و ظرفیت عشق ورزیدن را افزایش می دهد.