آراگونیت سنگ تثبیت کننده ای است که انرژی های فیزیکی را متمرکز و پایه می کند و در زمان استرس مفید است. به آماده شدن برای مدیتیشن کمک می کند و رشد معنوی را تثبیت می کند