آمونیت فسیل های میلیون ساله و استثنایی نمونه های اصل و زیبا و حیرت انگیز پر انرژی و پر خواص دستچین شده از دل طبیعت