کهربا یک شفا دهنده و پاک کننده قدرتمند بدن، ذهن و روح است