عقیق به خانواده کوارتز تعلق دارد که همین باعث شده که یک کریستال محبوب برای درمان کردن به حساب بیاید