یاقوت سرخ نوعی سنگ جواهر قرمز رنگ از کوراندوم است. یاقوت یک سنگ قیمتی چهلمین سالگرد است.