سودالیت نظم و آرامش را به ذهن می آورد. تفکر منطقی، عینیت، حقیقت و شهود را همراه با بیان احساسات تشویق می کند.