رودونیت انرژی را ثابت می کند، یین یانگ را متعادل می کند و به دستیابی به بالاترین پتانسیل فرد کمک می کند. شوک عاطفی و هراس را التیام می بخشد.