سنگی برای “شروع های جدید”، سنگ ماه سنگ رشد و رشد درونی است. استحکام – قدرت. بی ثباتی عاطفی و استرس را تسکین می دهد و احساسات را تثبیت می کند و باعث آرامش می شود. سنگ ماه شهود را تقویت می کند، الهام بخش، موفقیت و خوش شانسی را در مسائل عشقی و تجاری افزایش می دهد.