سنگ هولیت  (هاولیت )یکی از شفابخش های عاطفی است. دارای ارتعاشاتی است که مستقیماً با چاکراهای ریشه و تاج طنین انداز می شود.