گردنبند گنجینه : نمونه ویژه گردنبندی هست که بالاخره بعد از در خواست های زیباد توسط تیم سنگشو خلق شد برای بهره مندی از انرژی سنگها در هر کجا و هرلحظه با تعویض سنگ