سیترین به هر سطح از زندگی انرژی می دهد. چاکراها را پاک می کند و سبب ثروت و فراوانی میشود