سنگ کارنلين در برابر انرژی منفی و همچنین فقر از افراد محافظت می نماید.