آپاتیت سنگ تجلی است. این به خدمات و فعالیت های بشردوستانه مربوط می شود. آپاتیت با آینده هماهنگ است، اما به زندگی های گذشته متصل می شود.