کهربا افسردگی را از بین می برد، عقل را تحریک می کند و باعث افزایش اعتماد به نفس و ابراز خلاقیت می شود. تصمیم گیری، خودانگیختگی را تشویق می کند و خرد، تعادل و صبر را به ارمغان می آورد.