معنی گل ها در معنویت و پرده از رازهای نهفته و نماد گل

وقتی به باغی قدم می گذاریم، نوعی جادو در هوا وجود دارد، جایی که گل ها در شورشی از رنگ ها و عطرها به عنوان روح زمین شکوفا می شوند. به نظر می رسد هر گل چیزی را با روح زمزمه می کند. این چیست؟ این داستانی به قدمت زمان است.

ادامه خواندنمعنی گل ها در معنویت و پرده از رازهای نهفته و نماد گل