سوگیلیت “سنگ عشق” امروزی است که نشان دهنده عشق معنوی است. چاکراها را باز می کند و آنها را با جریان عشق هماهنگ می کند