استلریت به دلیل ارتباط با منبع، ویژگی های پاکسازی و توانایی اش در آوردن نور به محیط کنونی شناخته شده است. این به شما کمک می کند آموزه های معنوی را درک کنید