ابسیدین حقیقت‌بخش است. سنگی به شدت محافظ است که در برابر منفی ها سپر ایجاد می کند.