کریستال های شیشه ای (شیشه مانند) تا مرواریدی، شفاف تا نیمه شفاف هستند و معمولاً به صورت تکه های نازک یا «کتاب های» ضخیم تر با ضخامت تکه های زیاد ظاهر می شوند.