موکائیت یک سنگ پرورشی است که در مواقع استرس پشتیبانی و حفظ می کند. آرامش و احساس کامل بودن را به ارمغان می آورد