فلوریت هاله را تمیز و تثبیت می کند. انرژی منفی و استرس را جذب و خنثی می کند.