آپاتیت سبز یک سنگ خرد، یک بلور رشد و یک تعادل عاطفی است. این سنگ در رابطه با نیروی خلقت، تولد و توسعه/گسترش زمین، معنای قدرتمندی دارد. از انرژی چوب استفاده می کند که به افزایش فراوانی، سلامتی و تغذیه کمک می کند.