ژیپس نماد شفافیت و دگرگونی است. معنای معنوی کریستال گچ نیز یکی از محافظت های آسمانی است.