چاروئیت زمینی سنگ دگرگونی است. با تبدیل انرژی منفی به شفا، هاله و چاکراها را پاکسازی می کند