آپوفیلیت که یک پاک کننده عمیق انرژی منفی است، اینجاست تا شما را با هدف عالی تان مرتبط کند و به شما کمک کند تا فراتر از آنچه فکر می کردید سفر کنید.