زمرد توانایی های روانی را افزایش می دهد، روشن بینی را باز می کند و استفاده از ظرفیت ذهنی بیشتر را تحریک می کند.