جاسپر به عنوان “پرورش دهنده برتر” شناخته می شود. در مواقع استرس حفظ و حمایت می کند و آرامش و یکپارچگی را به ارمغان می آورد. جاسپر محافظت می کند و انرژی منفی را جذب می کند.