یک سنگ محافظ، چشم ببر ممکن است برای صاحبش خوش شانسی بیاورد.