رز کوارتز اعتماد و هماهنگی را در روابط باز می گرداند و عشق بی قید و شرط را تشویق می کند