پرازیولیت سنگی است که ویژگی‌های شفافیت، ارتباط و بینش را به کاربر ارائه می‌دهد.