پرهنیت سنگ عشق بی قید و شرط و کریستالی برای شفا دهنده شفا دهنده در نظر گرفته می شود. این امر پیش آگاهی و شناخت درونی را تقویت می کند. به شما امکان می دهد همیشه آماده باشید