در اصل، معنای اصلی ابسیدین سبز در مورد خلاص شدن از شر انرژی تاریک و کمک به شما برای یافتن نور است.